Bokningsvillkor

Vem är ansvarig?

Ansvarig förmedlare/uthyrare är ARKIPELAG 5917, Box 139, 130 39 Sandhamn.
Som uthyrare är vi skyldiga se till att:
– du får en skriftlig bekräftelse på din bokning
– du får handlingar och information om hur betalning skall ske, uppgift om var nyckeln kan hämtas i god tid och annan betydelsefull information angående din bokning
– hyresobjektet stämmer med beskrivningen. Vi ansvarar inte för löften som tredje part kan ha gjort direkt till er utan vår vetskap och som vi inte känt till eller borde känna till du informeras om alla väsentliga förändringar, som rör din bokning
– du får disponera hyresobjektet från kl. 15.00 avtalad ankomstdag till kl. 11.00 avresedagen, om inget annat bekräftats
– Om du inte är nöjd med huset/lägenheten, så är det oss du skall vända dig till. Läs om detta nedan.
 När blir min bokning bindande?
När du betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande

När blir min bokning bindande?

När du betalt din anmälningsavgift (eller hela hyran) så har du godkänt din bokning och den är bindande.

När skall jag betala?

Om du bokat tidigare än 60 dagar i förväg är anmälningsavgiften 25 % av boendekostnaden (minimum 500: -) plus eventuell avbeställningsförsäkring. Anmälningsavgiften skall betalas inom 10 dagar från det att vi sänt bekräftelsen till dig. Den räknas av från hyran. Resten av hyran skall betalas senast 60 dagar före avtalad ankomstdag.
Bokar du senare än 60 till 30 dagar i förväg skall hela hyran betalas inom 10 dagar från bokningstillfället.
Bokar du senare än 30 dagar före ankomstdagen skall hela hyran vara oss tillhanda inom 2 bankdagar från bokningstillfället.
Hyran skall alltid betalas innan tillträde.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Bokningen avbokas om inte anmälningsavgiften alternativt slutlikviden är oss tillhanda senast det förfallodatum som står på bekräftelsen. Om du inte betalar i tid betraktas det som en avbokning och reglerna för avbokning gäller. Observera att ingen avbokningsbekräftelse skickas ut.

Men om det händer mig något?

För att skydda dig om det händer något oplanerat kan du köpa en av- och ombokningssförsäkring. Den kostar 395 kronor per hyresobjekt och innebär att du kan avboka fram t.o.m. dagen före avtalad ankomst. Avgiften för försäkringen återbetalas inte vid avbokning.
Av- och ombokningssförsäkringen gäller i följande fall, som inte får ha varit kända när du bokade:
a) dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarligare art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj eller medresenär.
b) inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret.
c) det inträffar någon annan allvarlig händelse utanför din kontroll, som du inte kunde förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, t.ex. omfattande eldsvåda, översvämning i din bostad. skilsmässa eller uppsägning från ditt arbete (ej varsel) 
Du måste kunna styrka ditt förhinder med intyg från t.ex. läkare, myndighet eller försäkringsbolag. Intyget ska vara oss tillhanda inom 14 dagar från avbokningsdagen.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan avboka muntligen eller skriftligen till oss. Avbokningen räknas inte om den görs till någon annan eller sänds till stugan/lägenheten.

öljande regler gäller för avbokning:
– AVBOKNING UTAN vår AV OCH OMBOKNINGSFÖRSÄKRING 
För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller vi anmälningsavgiften. För boende som avbokas 59–0 dagar före ankomst behåller vi 100 % av kostnaden.
AVBOKNING MED vår AV-OCH OMBOKNINGSFÖRSÄKRING 
– För boende som avbokas 60 dagar eller mer före ankomst behåller vi avgiften för av- och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 SEK. För boende som avbokas 59–0 dagar före ankomst med giltig avbokningsorsak behåller vi avgiften för av- och ombokningsförsäkringen och en expeditionsavgift på 250 SEK. För boende som avbokas 59–0 dagar före ankomst utan giltig avbokningsorsak behåller vi 100 % av kostnaden.
– Ingen återbetalning sker om du väljer att avbryta din vistelse tidigare än planerat.
Ändring/Ombokning
När du köpt vår av- och ombokningssförsäkring har du rätt att boka om av boende är möjligt fram till 40  dagar före ankomst, ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista mot en expeditionsavgift på 250 SEK.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller boendet i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte klarar av att erbjuda dig en annan likvärdig stuga/rum så har du rätt att säga upp avtalet. Vi måste då betala tillbaka allt det du betalat oss, med avdrag för den nytta du kan ha haft av stugan/rummet. I stället för att säga upp avtalet, kan du begära att hyran sätts ned.
Om du har klagomål bör du framföra dem till oss snarast möjligt, senast kl.11.00 dag efter ankomst. Fel som uppstår under vistelsen bör du anmäla omgående, så att vi får en chans att rätta till det.
Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe och vi måste godta den personen om vi inte har särskilda skäl att vägra. Du måste i så fall meddela oss före tillträdesdagen och vi tar då ut en ombokningskostnad på 250:-.

Vad har jag för skyldigheter?

För att boka/ingå avtal med oss gällande boende måste gästen vara 18 år. Alla i sällskapet ska vara fyllda 18 år för att bo i boendet. Åldersgränsen gäller EJ barn i målsmans sällskap.
Du måste vårda stugan/rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller. Mellan 23.00 och 07.00 skall ni iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster. Du ansvarar själv för alla skador, som uppstår på fastigheten och dess inventarier, genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du är skyldig att följa de bestämmelser angående rök- och husdjursförbud för din lägenhet/villa som anges på din bekräftelse. Överträdelse av bestämmelser om rök- och husdjursförbud medför en saneringskostnad från 3 000 SEK.
Du får inte använda lägenheten/villan till något annat än vad som avtalades vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål) och du får inte låta fler personer övernatta i stugan/rummet, än vad du uppgav vid bokningen.

Du måste lämna igen samtliga nycklar till din lägenhet/villa vid avresa. Om du glömmer det måste vi byta lås på din bekostnad.

Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om:
– du eller någon i ditt sällskap uppträder störande på anläggningen
– du eller någon i ditt sällskap begår skadegörelse i hyresobjektet/på anläggningen.
– boendet används till ej avsett ändamål.
Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap omedelbart flytta från anläggningen och du äger ej rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig direkt till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga, om ni har anspråk på ersättning skall detta lämnas in skriftligt. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Den består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din hemkommun kan hjälpa dig.

Vid krig, naturkatastrofer, strejker m.m.

Parterna har rätt att träda ifrån avtalet om boendet inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, naturkatastrofer, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten- eller energitillförsel, eldsvåda eller andra liknande större händelser, som varken du eller vi kunnat förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjliga betala tillbaka vad du betalat, med avdrag för den nytta du haft av stugan/rummet.

 Övrigt

På grund av händelser som ligger utanför vår kontroll som förmedlare har vi rätt att omflytta hyresgäst till likvärdig lägenhet/villa. Där så är möjligt skall förmedlaren delge gästen/beställaren sådana förändringar före tillträdet och i vart fall så snart som möjligt. Sådana ändringar medför inte någon rätt för gästen att helt eller delvis underlåta att betala avtalade avgifter.
I logipriset ingår slutstädning men varje lägenhet ansvarar för sig egen disk och tömning av sopor. Sänglinne och handdukar ingår för antal bokade personer, man kan lägga till dagligt städ vid bokning eller på plats. I lägenheten/villan ingår diskmaskinstabletter, toa- och hushållspapper, diskmedel, kaffe samt salt och peppar.Mopedo user matching